مدیریت پایدار با تکیه بر توسعه یافتگی و رشد اقتصادی متوازن در اجتماعی برخوردار از امنیت و عدالت و در پهنه محیط زیستی سالم و پاک به دنبال دیرپایی سیستمهاست. در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی کنونی کشورهای در حال توسعه و در عین حال نیاز آنها به رشد بالای اقتصادی مدلهای جدیدی از توسعه را طلب می‌نماید که در این میان قطعا توسعه پایدار یکی از برترینهاست. چراغ راهنمایی که افزایش بهره‌وری منابع را مورد توجه قرار داده است. در عین حال کمبود منابع و کاستی‌های اجتماعی به عنوان مهمترین موانع بر پیشرفتهای اقتصادی سایه افکنده است. منابع، ستون فقرات هر اقتصادی می‌باشد، لذا پایداری تولید و مصرف از ارکانی است که می‌تواند چالش‌های محیط زیستی را به فرصت‌های اقتصادی تبدیل نموده و تعامل مناسب، بین بازار و مشتریان دنیای امروز برقرار نماید. این ارتباط از طریق بهبود عملکرد کلی شاخص‌های محیط زیستی همانند احیای مواد و منابع مصرفی در ساخت کالاها و خدمات مورد توجه قرار می‌گیرد. مصرف پایدار از طریق روش‌ها و رویکردهای مختلف مدیریتی و تولیدی قابل دستیابی است. بازیافت، بازتولید، استفاده مجدد، طراحی مجدد، کاهش مصرف بالاخص در منابع تجدیدناپذیر چون انرژی‌ها ، همه و همه رویکردهای دنیای امروز را نسبت به پایداری و استفاده به جا از منابع و محیط زیست تبیین می‌نماید. مدیریت پایدار و مدیریت منابع ارتباطی تنگاتنگ و اجتناب ناپذیری دارند، به این معنا که سازمان‌ها موظف به محافظت از منابع بالاخص منابع طبیعی می‌باشند. نیروی انسانی نیز می‌بایست نحوه بهره‌برداری صحیح و به جا از منابع را بررسی نماید. همچنین نیروی انسانی مسئولیت مدیریت تعاملات بین سازمان‌ها، اجتماع و منابع طبیعی را که سه راس هرم مدیریت پایدار هستند، عهده‌دار است. بنابراین مدیریت منابع، هسته مرکزی مدیریت پایدار می‌باشد.