1395-08-17
1395-08-20
اصلاح مقالات بر اساس داوری اولیه 1395-08-25
اعلام نتیجه نهایی پذیرش مقالات 1395-08-30
ارسال نسخه نهایی مقاله 1395-09-01
ثبت نام بدون تأخیر 1395-09-01
ثبت نام با تأخیر 1395-09-15
مسابقه
برترین پایان‌نامه با محوریت پایداری
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1395-07-25
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1395-07-30
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1395-08-01
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1395-08-15
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1395-09-01
1395-09-23 15:00
1395-09-25 18:00