چهارشنبه 24 آذر 1395 09:15 تا 09:45
دکتر آرش شاهین
مدیریت زنجیره تأمین پایدار
چهارشنبه 24 آذر 1395 10:45 تا 11:15
دکتر رضا توکلی مقدم
مکان‌یابی پایدار
چهارشنبه 24 آذر 1395 11:15 تا 11:45
دکتر عبدالله هادی
تحقیق در عملیات پیشرفته