چهارشنبه 24 آذر 1395 09:15 تا 10:00
دکتر آرش شاهین
مدیریت زنجیره تأمین پایدار
چهارشنبه 24 آذر 1395 10:30 تا 11:15
دکتر رضا توکلی مقدم
مکان‌یابی پایدار