چهارشنبه 24 آذر 1395
09:15 تا 09:45
سخنرانی
دکتر آرش شاهین
مدیریت زنجیره تأمین پایدار
چهارشنبه 24 آذر 1395
10:45 تا 11:15
سخنرانی
دکتر رضا توکلی مقدم
مکان‌یابی پایدار
چهارشنبه 24 آذر 1395
11:15 تا 11:45
سخنرانی
دکتر عبدالله هادی
تحقیق در عملیات پیشرفته
محل برگزاری
سالن اصلی کنفرانس