برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 مهندسی تاب آوری و قابلیت اطمینان
1395-09-24 13:00-15:45
سالن اصلی، اتاق بازرگانی اصفهان 50
دانشجویان 500,000 ریال 0 دلار
سایر نویسندگان 500,000 ریال 0 دلار
شرکت کنندگان بدون مقاله در همایش 500,000 ریال 0 دلار
شرکت‌کنندگان در 1 کارگاه 500,000 ریال 0 دلار
دکتر مهدی کرباسیان
2 اثرات آلودگی صوتی صنعتی
1395-09-25 08:30-11:45
سالن شهیدمطهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان 50
دانشجویان 500,000 ریال 0 دلار
سایر نویسندگان 500,000 ریال 0 دلار
شرکت کنندگان بدون مقاله در همایش 500,000 ریال 0 دلار
شرکت‌کنندگان در 1 کارگاه 500,000 ریال 0 دلار
دکتر قربان‌علی محمدی
3 آشنایی با هوش محاسباتی نرم
1395-09-25 08:30-11:45
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان 50
دانشجویان 500,000 ریال 0 دلار
سایر نویسندگان 500,000 ریال 0 دلار
شرکت کنندگان بدون مقاله در همایش 500,000 ریال 0 دلار
شرکت‌کنندگان در 1 کارگاه 500,000 ریال 0 دلار
دکتر مهدی خاشعی
4 آشنایی با الگوریتمهای فرا ابتکاری نوین
1395-09-24 15:45-17:30
سالن اصلی- اتاق بازرگانی اصفهان 100
دانشجویان 500,000 ریال 0 دلار
سایر نویسندگان 500,000 ریال 0 دلار
شرکت کنندگان بدون مقاله در همایش 500,000 ریال 0 دلار
شرکت‌کنندگان در 1 کارگاه 500,000 ریال 0 دلار
دکتر رضا توکلی مقدم