تمدید زمان مرحله اول مسابقه پایان نامه برتر
1395-07-20
تمدید زمان مرحله اول مسابقه پایان نامه برتر

زمان دریافت چکیده مبسوط مربوط به مسابقه پایان نامه برتر تا پایان روز یکشنبه 25 مهرماه 1395 تمدید گردید. شایان ذکر است در صورت پذیرش چکیده پایان نامه، در مرحله بعدی از نویسندگان دعوت به عمل می‌آید تا متن کامل پایان نامه خود را ارسال نمایند.