بازنگری مقالات
1395-07-23
بازنگری مقالات

بنا به اعلام دبیر کمیته علمی کنفرانس، تعداد زیادی از مقالات دریافت و بررسی شده توسط کمیته علمی کنفرانس جهت بازنگری جزئی یا اساسی به نویسندگان محترم بارگشت داده شده است. با توجه به کثر مقالات دریافت شده و همچنین زمان کم باقی‌مانده جهت نهایی کردن مجموعه مقالات کنفرانس، از ایشان درخواست می‌گردد، هرچه سریعتر نسبت به بارگذاری مجدد مقالات خود اقدام نمایند.

ضمنا نویسندگان محترم پس از آماده شدن، نسخه بازنگری شده، می‌بایست به صفحه شخصی خود مراجعه کنند و منحصرا نسخه جدید مقاله را جایگزین نسخه قبلی آن در همان شماره مقاله قبلی نمایند. لذا تأکید می‌گردد، از ارسال مقاله بازنگری شده به عنوان یک مقاله جدید خودداری نمایید.