برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# نوع عضویت هزینه ثبت نام توضیحات
1
تا تاریخ 1395-09-01
1,800,000 ریال
100 دلار
پس از تاریخ 1395-09-01
2,000,000 ریال
100 دلار
دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در کلیه دانشگاه‌ها که حداقل در نیمسال دوم سال تحصیلی 95-1394 یا نیمسال اول 1395-1396 شاغل به تحصیل باشند. ثبت‌نام دانشجویی منحصر به مقالاتی است که نام دانشجو به عنوان نویسنده اول ثبت شده باشد. هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در کلیه جلسات ارائه مقاله یا 3 عدد از کارگاه‌های همزمان با کنفرانس (به انتخاب شرکت‌کننده)، امکان شرکت در مسابقه «برترین پایان‌نامه»، پذیرایی دو نوبت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، ناهار روزهای دوم و سوم کنفرانس، مجموعه هدایای کنفرانس، دریافت گواهینامه رسمی شرکت در کنفرانس، دریافت گواهی حضور در 3 عدد از کارگاه‌‌های آموزشی کنفرانس (به شرط حضور) خواهد بود. گواهی پذیرش مقاله به صورت مجزا (به شرط ثبت‌نام حداقل یکی از نویسندگان) برای کلیه نویسندگان صادر و تحویل خواهد شد.
2
تا تاریخ 1395-09-01
2,500,000 ریال
150 دلار
پس از تاریخ 1395-09-01
3,000,000 ریال
150 دلار
سایر نویسندگان غیر دانشجو جهت ثبت نام مقاله خود این مبالغ را می‌پردازند. هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در کلیه جلسات ارائه مقاله یا 3 عدد از کارگاه‌های همزمان با کنفرانس (به انتخاب شرکت‌کننده)، امکان شرکت در مسابقه «برترین پایان‌نامه»، پذیرایی دو نوبت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، ناهار روزهای دوم و سوم کنفرانس، مجموعه هدایای کنفرانس، دریافت گواهینامه رسمی شرکت در کنفرانس، دریافت گواهی حضور در 3 عدد از کارگاه‌‌های آموزشی کنفرانس (به شرط حضور) خواهد بود. گواهی پذیرش مقاله به صورت مجزا (به شرط ثبت‌نام حداقل یکی از نویسندگان) برای کلیه نویسندگان صادر و تحویل خواهد شد.
3
1,600,000 ریال
150 دلار
کلیه افرادی که تمایل به حضور در کنفرانس دارند، ولی مقاله ارائه نداده‌اند، این مبلغ را می‌پردازند. هزینه ثبت‌نام شامل شرکت در کلیه جلسات ارائه مقاله یا 3 عدد از کارگاه‌های همزمان با کنفرانس (به انتخاب شرکت‌کننده)، امکان شرکت در مسابقه «برترین پایان‌نامه»، پذیرایی دو نوبت در روزهای دوم و سوم کنفرانس، ناهار روزهای دوم و سوم کنفرانس، مجموعه هدایای کنفرانس، دریافت گواهینامه رسمی شرکت در کنفرانس، دریافت گواهی حضور در 3 عدد از کارگاه‌‌های آموزشی کنفرانس (به شرط حضور) خواهد بود.
4
500,000 ریال
0 دلار
هزینه ثبت‌نام شامل شرکت (پذیرایی دو نوبت و ناهار) در یک روز از کنفرانس + دریافت گواهینامه رسمی 1 روز شرکت در کنفرانس + دریافت گواهی حضور در یکی از کارگاه‌های آموزشی (به شرط حضور) خواهد بود. توجه داشته باشید که این نوع ثبت نام شامل دریافت مجموعه هدایای کنفرانس نخواهد بود. هزینه دریافت گواهی حضور در هر یک از سایر کارگاه‌های آموزشی برابر 300000 ریال در محل برگزاری کنفرانس قابل پرداخت است.
5
1,000,000 ریال
0 دلار
هزینه ثبت‌نام شامل شرکت (پذیرایی دو نوبت و ناهار) در 2 روز از کنفرانس + دریافت گواهینامه رسمی 2 روز شرکت در کنفرانس + دریافت گواهی حضور در یکی از کارگاه‌های آموزشی (به شرط حضور) + دریافف مجموعه هدایای کنفرانس خواهد بود. هزینه دریافت گواهی حضور در هر یک از سایر کارگاه‌های آموزشی برابر 300000 ریال در محل برگزاری کنفرانس قابل پرداخت است.
نوع عضویت را انتخاب کنید.
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.